PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ KLADNO

Obchodní podmínky půjčovny přívěsů

 1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník/ organizace/ podpisem/ razítkem a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu či pasu
 2. Půjčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společně se zapůjčeným přívěsem a ten s tímto souhlasí.
 3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz (a potřebné skupiny řidičského oprávnění) déle jak 1 rok.
 4. Přívěsy se přebírají po dohodě s p. Škvorem (721 658 259) na adrese Jar. Seiferta 473 Kladno nebo s p. Hótou (737 681 903). Čas není omezen.
 5. Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel. Zákazník prohlašuje, že byl o tomto náležitě poučen.
 6. Přívěs se pronajímá minimálně na 1 den. Časová sazba je stanovena za každých započatých 24 hodin.
 7. U bržděného vleku se platí záloha 5.000,-Kč + paušální částka za pronájem, u malého vleku je záloha 2.000 Kč + cena za pronájem
 8. Při prodlení s platbou nejdéle o 3 dny bude přívěs odebrán (s možnou účastí Policie ČR) a účtována smluvní pokuta 10 % z dlužné částky za každý započatý den. Zákazník s touto smluvní pokutou souhlasí.
 9. U přívěsů je max.povolená rychlost 100 km/hod, při překročení veškeré škody vzniklé tímto hradí zákazník.
 10. Nákladní přívěsy nejsou pojištěny, za veškeré škody nebo odcizení zodpovídá zákazník.
 11. Zákazník svým podpisem potvrzuje,že:
  • přívěs převzal v řádném technickém stavu
  • přívěs nebude půjčovat jiné osobě
  • přívěs bude používán v souladu se svým určením (tzn. nebude úmyslně ničen, používán v těžkém terénu, přetěžován, montována přídavná zařízení, zákazník nebude dělat úpravy, odstraňovat nápisy apod.)
 12. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.
 13. Zákazník je povinen po dobu půjčení se o přívěs starat a kontrolovat pravidelně jeho funkce. Při dlouhodobém pronájmu musí být přívěs přistavován k údržbě každý týden nebo po ujetí 2.000 km.V případě pobytu mimo území ČR nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá veškerou zodpovědnost za stav přívěsu zákazník a za škody vzniklé špatnou údržbou zodpovídá a je povinen toto půjčovně uhradit.
 14. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto půjčovně uhradit. Přívěs nesmí být půjčen jiné osobě a tudíž nikým jiným řízen než je určeno.
 15. Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši 150,-Kč
 16. Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník.
 17. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200 Kč musí mít souhlas půjčovny, v případě porušení této povinnosti je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.
 18. Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR. Veškeré škody hradí zákazník v případě, že nebude policie přivolána a to maximálně do 7 dnů od škodné události.
 19. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu, bylo-li poškozeno vinou zákazníka a zákazník s tím souhlasí.
 20. Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu (tj.den a hodinu). Zpoždění do 2 hod maximálně se toleruje – platí původní sazba; 5 hod maximálně - účtuje se poloviční sazba a nad 5 hod účtuje půjčovna za každých započatých 24 hod plnou paušální sazbu. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude přívěs Policii ČR hlášen jako odcizený.
 21. Smlouvu lze prodloužit pouze osobním jednáním (s vypsáním nové smlouvy).
 22. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno přívěs okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čímž nájemce souhlasí (zároveň nájemce hradí veškeré škody a náklady).
 23. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.
 24. K půjčení bez osobních dokladů a neprokázání totožnosti, vám zvýšíme vratnou kauci – k pořizovací ceně přívěsu.cca 55.000 Kč Tento způsob je vhodný pokud nemáte doklady, nechcete či nemůžete prokázat svoji totožnost, jste-li cizinec, nemáte-li trvalé bydliště v ČR.